1. Oblicz wartości wyrażen ( pamiętaj że potęgowanie wykonujemy przed mnożeniem i dzieleniem)a) 2do potęgi 5 - (-2) do potęgi 5b) (⅓) do potęgi 4 + (-1/3) do potęgi 4 c) (1/3 ) do potęgi 2 * 3 do potęgi 3d) 10 do potęgi 3 * 0,1 do potęgi 2 e) 1/3 * 3 do potęgi 2 + 1/4 * 2 do potęgi 2 f) 2 * 0,2 do potęgi 3 - 0,2 do potęgi 3 j)(1 1/2 ) do potęgi 3 : 0,5 do potęgi 4 + 7,4 do potęgi 0 k) 3 do potęgi 3 - (-2) do potęgi 2 - (-3) do potęgi 0 l)(3/5) do potęgi 2 - 3do potęgi 2 /5 + 3/5 do potęgi 22.Piłeczkę opuszczono na posadzkę odbija się od niej na wysokoś równą 2/5 wysokości , z jakiej ją spuszczono . Piłeczkę opuszczono z wysokości 3 m. Jak wysoko się wzniesie piłeczka po 4 odbiciu ? Po którym odbiciu wzniesie się na wysokość niższą niż 1 cm?3.Ustal jaka jest ostatnia cyfra każdej z podanych liczb .5 do potęgi 17 , 11 do potęgi 10 , 36 do potei 25 , 9 do potęgi 9 , 29 do potęgi 100 , 23 do potęgi234.Przeczytaj list zamieszczony niżej. Pan N.A Iwniak dał się wciągnąć w tę grę . Założymy że każda osoba , która otrzyma taki list , zastosuje sie do instrukcji i wciągnie do gry 10 nowych osób Ile jeszcze osób musiałoby wziąść udział w grze , aby pan N.A Iwniak znalazł się na początku listy?LIST!!!!!!!!!!GRA O MILIONY DOLARÓW !Możesz zarobić duże pieniądze!Wyślij jednego dolara osobie z numerem 1.Przepisz ten list w 10 egzemplarzach , usówając piersze nazwisko i wpisując na koncu swoje nazwisko (z numerem 10). Wyślij przepisane listy do dziesięciu różnych osób .1.C. Waniak POK SA 134578-749502-0012.O.Szust OKPI Bank 782034-8263-353.S.P.Ryciarz Bancia Credita 7265-9376524.C.Lever Fortuna Bank 6628-8363-0135.Ł.Obuz Karib Bank 729374-2774-9726.Akiro Taka Wyga YAKI Bank 12346814-193-1397.L.A. Wirant Bank Nadorski 7265-2863-02988.Mrs.Hope Lord's Bank 17263-389-019.G.Smitch WallStreet Bank 8734-2094971710.N.A Dziana PKS BM 1236594-23366Już wkrótce Ty znajdziesz się na początku listy osób i otrzymasz wielką fortunę!5.Uzupełnij równości :2do potęgi 5 + 2 do potęgi 5 = 2 do potęgi 6 (-3)do potęgi 3 + (-3)do potęgi 3 + (-3) do potęgi 3 = -3 do potęgi 46.Ustal ile sióde4mek należy dodać , aby otrzymać liczbę a) 7 do potęgi 2 b) 7 do potęgi 3 c) 7 do potęgi 92
Answer
47.Spośród podanych przykładów soli wybierz te , które mają odczyn zasadowy.K2CO3 , NaNO3 , Li2CO3 , Na2SO3 , RbCI , Cu(NO3)2 , FeSO448 .Z podanych soli wybierz te , które mają odczyn obojętny.KCI , (NH4)2SO4 , Li2SO4 , Cu(NO3)2 , (NH4)2S , BaCI2 , K2SO3 , Na2S , CuSO4 , FeCI249.Ułóż równania reakcji hydrolizy w formie cząsteczkowej , jonowej i jonowej w sposób skrócony i określ odczyn roztworów wodnych podanych soli.FeCI3 , Na2S , KNO3 , AI2(SO4)3 , K2SO3 , Fe(NO3)3.50.Wskaż równania , które przedstawiają hydrolizę anionową . - -a)NO2 + H2O à HNO2 + OH + -b)H + OH à H2O + -c)Ag + CI à AgCI 2+ +d)Fe + 2 H2O à Fe(OH)2 + 2 H 2- -e)CO3 + 2 H2O à H2O + CO2 + 2OH + +f)NH4 + H2O à NH3 * H2O +H51.Wskaż równania , które przedstawiają hydrolizę kationową . + -a) H + OH à H2O 2- -b)SO3 + H2O à HSO3 +OH + +c)NH4 + H2O à NH3 * H2O + H - -d)NO2 + H2O à NHO2 + OH + 2-e)2 Ag + S à Ag2S 3+ +f)AI + 3 H2O à AI(OH)3 + 3 H53.Do sześciu próbówek zawierających wodę wprowadzono 6 różnych substancji : Nh3 , SO3 , NH4CI , KNO3 , CO2 , BaO . W których probówkach stwierdzono odczyn kwasowy ? Uzasadnij swoją odpowiedź , zapisując odpowiednie równania reakcji chemicznych.54. Do sześciu probówek zawierających wodę wprowadzono 6 różnych substancji: (NH4)2SO4 , SO2 , NH3 , NaNO3 , BaCO3 , CaO. W których probówkach stwierdzono odczyn zasadowy? Uzasadnij swoją odpowiedź , zapisując odpowiednie równania reakcji chemicznych .55.Zmieszano roztwór zawierający 1 – mol zasady sodowej z roztworem zawierającym 1 mol kwasu siarkowego (VI) . Jaki odczyn będzie miał otrzymany roztwór ? Odpowiedź uzasadnij , zapisując odpowiednie równania reakcji chemicznych.56.Wyjaśnij.a) Co to są wskaźniki ?b) Jak zmienia się barwa najpopularniejszych wskaźników w roztworach wodnych różnych substancji?c) Uzupełnij tabele57.Do probówki z bezbarwnym roztworem wodnym pewnej substancji uczen dodał kilka kropel oranżu metylowego . Roztwór zabarwił się na kolor czerwony . Uczeń stwierdził , żę w probówce znajduje się roztwór kwasu. Czy dobrze odpowiedział ? Jeśli nie , to jak powinien brzmieć poprawna odpowiedź.58.W roztworze wodnym pewnej substancji uczeń zanurzył uniwersalny papier wskaźnikowy. Papier zabarwił się na kolor zielony. Uczeń stwierdził , że w probówce znajduje się roztwór kwasu. Czy dobrze odpowiedział ? Jeśli nie , to jak powinna brzmieć poprawna odpowiedź ?59.Do bezbarwnego wodnego roztworu pewnej substancji dodano krople fenoloftaleiny i otrzymano zabarwienie malinowe . które z wymienionych substancji znajdowały się w roztworze : KOH , HNO2 , H2CO3 , Lich , HCI , Ca(OH)2 , Ba(OH)2 , H3PO4? Uzasadnij swoją odpowiedź .60.Do bezbarwnego roztworu pewnej substancji dodano kilka kropli oranżu metylowego i otrzymano czerwone zabarwienie . Wśród poniższych substancji wskaż te, które znajdowały się w roztworze.NaOH , HNO3 , H2S , Ba(OH)2 , Zn(NO3)2 , H2SO4 , Srt(OH)2 , HBr , SnSO462.Odpowiedz które z wymienionych wartości pH może przyjmować roztwór wodny kwasu siarkowego(VI).a) 7 – 12b) 1-14c)5-9d)1-5e)0-6f)1-463.Odpowiedz które z wymienionych wartości pH może przyjmować rozór wodny wodorotlenku potasu.a)7-11b)1-14c)1-4d)13-14e)6-14f)8-1464.które z wymienionych substancji po dodaniu do wody wykazują odczyn zasadowy?a)Co2 b)NH3 c) K2O d) SO2 e) CaO65.Roztwór wodorotlenku sodu zmieszano z roztworem kwasu azotowego (V) w takim stosunku , że na dwa kationy sodu przypadały dwa aniony azotanowe (V) . Określ odczyn otrzymanego roztworu.66.Stwierdzono że pH roztworu pewnej soli wynosi 2 . Wskaż sol , która uległa hydrolizieWęglan glinu , siarczan glinu , chlorek potasu , siarczek sodu67.W naczyniu znajdował się roztwór wodny pewnej substancji . Zmierzano jego pH i okazało się , że wynosi 10 . Które z wymienionych związków chemicznych mogły znajdować się w naczyniu ?Azotan(V) baru , chlorek amonu , kwas azotowy(III) , węglan sodu , siarczan (VI) magnezu , siarczek potasu , fosforan (V) potasu , wodorotlenek magnezu , siarczan (IV) amonu , węglan potasu
Answer
1.Wpisz w miejsce liter : X , Y , Z , W wzory odpowiednich substancji . O2 H2O CaO2a) C -----> X -------->Y -------------> Z O2 H2O HNO3b)Ca --------------> X ---------------> Y ------------------> Z O2 H2O H2Sc)Na ----------------> X -------------------> Y---------------> Z O2 O2 H2O CaOd)S --------------> X -----------------> Y --------------------> Z ------------------>W2.Przedstaw schemat elektrolizy , napisz równania reakcji elektrodowych i podaj produkty elektrolizy stopionego:a)Naci b) NiCI2 c)AICI3 3.Które z podanych związków chemicznych zaliczysz do elektrolitów mocnych , a które do elektrolitów słabych ?HCI , H2SO3 , HNO3 , Pb(OH)2 , Na2SO4 , KCI , KOH , Fe(OH)3 , H2SO4Oblicz stężenie molowe jonów H+ w roztworze kwasu fluorowodorowego o stężeniu 0,1 mol/ dm3 , którego stopień dysocjacji wynosi 8 %.4.Oblicz stężenie molowe jonów H+ w roztworze kwasu fluorowodorowego o stężeniu 0,1 mol/ dm3 , którego stopień dysocjacji wynosi 8 %.5.Oblicz stężenie molowe jonów CI- w 0,2 – molowym roztworze chlorku sodu , przyjmując , że roztwór jest dysocjowany w 100 % .6.W roztworze pewnego elektrolitu znajduje się 0,2 mola cząsteczek dysocjowanych i 0,8 mola cząsteczek niezdysocjowanych . Oblicz stopień dysocjacji tego elektrolitu7.Napisz wzory sumaryczne i strukturalne kwasów.kwas siarkowy (VI) , kwas azotowy (V) , kwas siarkowowodorowy , kwas fosforowy(V) , kwas węglowy , kwas siarkowy (IV) , kwas azotowy (III) , kwas fluorowodorowy8.Określ wartościowość pierwiastków, zaznacz reszty kwasowe i podaj nazwy kwasów.HF, HCIO, H2SeO4, HBr, HCIO3, HIO3, HCN, HNO2, H4P2O7, HI, H4SiO4, HCIO2, HBrO3, HBrO9.Ze związków o podanych wzorach wybierz te , które są hydratami . Podaj ich nazwy.H2S , CaO , CuSO4 * 5 H2O , AgCI , AI2(SO4)3 * 18 H2O , H2O , Na2SO4 , Na2SO4 * 10 H2O , FeCI3 * 6H2O , FeCI2 , CuCI2 * 2 H2O , CaCI2 * 6 H2O , NH3 * H2O , HCI10.Napisz , uzgodnij i pisz równania reakcji dysocjacji jonowej soli .NaCI, KNO3 , Na2CO3 , K3PO4 , Mg(NO3)2.11.Napisz równania reakcji dysocjacji jonowej soli . Napisz słowna interpretacje tych równań. Siarczek sodu , chlorek baru , fosforan(V) litu , siarczan(IV) potasu , azotan (V)glinu , siarczan(VI) żelaza (III) , węglan amonu.12.Które z wymienionych niżej substancji należy rozpuścić w wodzie , aby otrzymany roztwór zawierał trzy razy więcej anionów niż kationów?Siarczek sodu , azotan(V)glinu , siarczan(VI) miedzi(II) , chlorek potasu , chlorek chromu (III) , azotan (V) wapnia , azotan(V) żelaza(III) , bromek żelaza (III).13.Na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli podaj po trzy przykłady soli :a) dobrze rozpuszczalnych w wodzie , b) trudno rozpuszczalnych w wodzie14.Korzystając z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli , wybierz sole , które są dobrze rozpuszczalne w wodzie . Napisz odpowiednie równania reakcji dysocjacji .PbS , AgNO3 , BaCI2 , CuCO3 , BaSO4 , ZnSO4 , AICI 3 , CrPO4 , Bi2S3 .15.Uzupełnij równania reakcji chemicznych.a) AI + CI2 --> …………….b) ………… + ……………. --> FeSc)Na + Br2 --> …………….d) …………… + …………… --> FeI2e)Ca + F2 --> ………………16.uzupełnij równania Reakcji chemicznych .a)SO2 + …………… -->K2SO3b)CO2 + Na2O --> ……………c)………….. + …………. -->Mg(NO3)2d)P4O10 + …………… -->AIPO4e)…………….. + Fe2O3 --> Fe2(SO4)3f)AI2O3 +N2O3 --> ……………….17.Napisz równania reakcji otrzymywani podanych soli wszystkimi znanymi metodami .a)jodek potasub)siarczek wapniac)chlorek żelaza(III)d)azotan(V)wapniae)siarczan (VI)glinuf)fosforan(V) sodu18.Wykorzystując wszystkie wymienione substraty i produkty , napisz równania reakcji chemicznych.(Substraty i produkty mogą się powtarzać w różnych reakcjach chemicznych).Substraty: Na2O , HCI , H2O , SO2 , K , H3PO4 , Ca(OH)2Produkty:Naci , NaOH , CaSO3 , Na2SO3 , H2SO3 , K3PO4 , H2O , KOH , H2 , Na3PO4 , KCI , CaCI2 , Ca3(PO4)219.Podczas ogrzewania w temperaturze około 800 C siarczan(VI) glinu8 ulega rozkładowi na dwa tlenki . Podaj nazwy tlenków .Napisz równanie zachodzącej reakcji chemicznej
Answer
1.Napisz wzory sumaryczne i strukturalne kwasów.kwas siarkowy (VI) , kwas azotowy (V) , kwas siarkowowodorowy , kwas fosforowy(V) , kwas węglowy , kwas siarkowy (IV) , kwas azotowy (III) , kwas fluorowodorowy2.Określ wartościowość pierwiastków, zaznacz reszty kwasowe i podaj nazwy kwasów.HF, HCIO, H2SeO4, HBr, HCIO3, HIO3, HCN, HNO2, H4P2O7, HI, H4SiO4, HCIO2, HBrO3, HBrO3.Ze związków o podanych wzorach wybierz te , które są hydratami . Podaj ich nazwy.H2S , CaO , CuSO4 * 5 H2O , AgCI , AI2(SO4)3 * 18 H2O , H2O , Na2SO4 , Na2SO4 * 10 H2O , FeCI3 * 6H2O , FeCI2 , CuCI2 * 2 H2O , CaCI2 * 6 H2O , NH3 * H2O , HCI4.Napisz , uzgodnij i pisz równania reakcji dysocjacji jonowej soli .NaCI, KNO3 , Na2CO3 , K3PO4 , Mg(NO3)2. 5.Napisz równania reakcji dysocjacji jonowej soli . Napisz słowna interpretacje tych równań.Siarczek sodu , chlorek baru , fosforan(V) litu , siarczan(IV) potasu , azotan (V)glinu , siarczan(VI) żelaza (III) , węglan amonu. 6.Które z wymienionych niżej substancji należy rozpuścić w wodzie , aby otrzymany roztwór zawierał trzy razy więcej anionów niż kationów?Siarczek sodu , azotan(V)glinu , siarczan(VI) miedzi(II) , chlorek potasu , chlorek chromu (III) , azotan (V) wapnia , azotan(V) żelaza(III) , bromek żelaza (III).7.Na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli podaj po trzy przykłady soli :a) dobrze rozpuszczalnych w wodzie , b) trudno rozpuszczalnych w wodzie8.Korzystając z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli , wybierz sole , które są dobrze rozpuszczalne w wodzie . Napisz odpowiednie równania reakcji dysocjacji .PbS , AgNO3 , BaCI2 , CuCO3 , BaSO4 , ZnSO4 , AICI 3 , CrPO4 , Bi2S3 . 9.Uzupełnij równania reakcji chemicznych.a) AI + CI2 --> …………….b) ………… + ……………. --> FeSc)Na + Br2 --> …………….d) …………… + …………… --> FeI2e)Ca + F2 --> ………………10.uzupełnij równania Reakcji chemicznych .a)SO2 + …………… -->K2SO3b)CO2 + Na2O --> ……………c)………….. + …………. -->Mg(NO3)2d)P4O10 + …………… -->AIPO4e)…………….. + Fe2O3 --> Fe2(SO4)3f)AI2O3 +N2O3 --> ……………….11..Napisz równania reakcji otrzymywani podanych soli wszystkimi znanymi metodami .a)jodek potasub)siarczek wapniac)chlorek żelaza(III)d)azotan(V)wapniae)siarczan (VI)glinuf)fosforan(V) sodu 12.Wykorzystując wszystkie wymienione substraty i produkty , napisz równania reakcji chemicznych.(Substraty i produkty mogą się powtarzać w różnych reakcjach chemicznych).Substraty: Na2O , HCI , H2O , SO2 , K , H3PO4 , Ca(OH)2Produkty:Naci , NaOH , CaSO3 , Na2SO3 , H2SO3 , K3PO4 , H2O , KOH , H2 , Na3PO4 , KCI , CaCI2 , Ca3(PO4)213. Podczas ogrzewania w temperaturze około 800 C siarczan(VI) glinu8 ulega rozkładowi na dwa tlenki . Podaj nazwy tlenków .Napisz równanie zachodzącej reakcji chemicznej
Answer
1.uzupełnij tabele: NAZWA TLENKU WZÓR SUMARYCZNY RÓWNANIE REAKCJI Z WODĄ a)tlenek baru b) CI2O7 Br2O3 +H2On--> 2HBrO2 C tlenek litu d) SO3 e) CI2O5 + H2O --> 2HCIO3 f) tlenek azotonu (III) g) Rb2O 2.Przyporządkuj nazwa systematycznym tlenków oznaczonym liczbami odpowiedznie nazwy lub właściwości oznaczone literami . tlenek węgla (II) 1. A.Jego nazwa zwyczajowa to magnezja palona tlenek węgla (IV) 2. B.zwany jest popularnie kremionką tlenek wapnia 3. C. zwany popularnie wodą tlenek krzemu (IV) 4. D. zwany popularnie woda ciężką tlenek wodoru 5. E.Jego nazwa zwyczajowa to glejta ołowiana tlenek ołowiu(II) 6. F. jego nazwa zwyczajowa to arszenik. tlenek magnezu 7. H.jego nazwa techniczna to wapno palone tlenek glinu 8. I.jego nazwa zwyczajowa to czad tlenek deuteru 9. J. jego nazwa zwyczajowa to gaz rozweselający tlenek azotu (I) 10. K. powoduje mętninienie wody wapiennej tlenek arsenu (III)11. L.w przyrodzie wystpóje jako mineral korund. 1.- ... , 2-... ,3 -... ,4-... , 5-..., 6-... , 7-... , 8-... , 9-... , 10 -... , 11-... 3.Na podstawie podanych informacji określ charakter chemiczny tlenków . a) K2O - reaguje z kwasem , reaguje z woda , nie reaguje z zasadą . b)SO2 - reaguje z wodą , nie reaguje z kwasem ,reaguje z zasadą c)CO - nie reaguje z wodą , nie reaguje z kwasem , nie reaguje z zasadą d) CaO - reaguje z wodą , reaguje z kwasem , nie reaguje z zasadą e) CO2 - reaguje z wodą , reaguje z zasadą , nie reaguje z kwasem 4. Które tlenki znajdujące sie w powietrzu odpowiadają za powstawanie kwaśnych opadów ? Odpowiedż uzasadnij pisząc odpowiednio równania reakcji chemicznych. 5.Uzupełnij równania reakcji otrzymywania metali z ich tlenków . a) SnO2 +H2 --> Sn + ............. b) SnO2 + ......... --> ............. + CO c) HgO --> ......... + ............ d) CuO + ........... --> ........... + CO2 e)Ag2O --> .......... +O2 f) PbO +C --> .......... +............ g)MoO3 + H2 --> ....... + .......... h)Mn3O4 +AI --> ......... + AI2O3 6.Dokończ równania reakcji otrzymywania tlenków. a) CaCO3 temp. CaO + ……………. b)………..  CO2 +H2O c)AI2(CO3)3 temp. …………. +CO2 d)AgOH H2O + ……………. e)H2SO3 temp. ………….+…………. f)……………  temp. NA2O +CO2 g)NaHCO3 temp. ………….+…………+CO2 h) Cu(OH)2 temp. ………….+……………. 7.podaj wzory sumaryczne wodorotlenków Wodorotlenek sodu , wodorotlenek wapnia , wodorotlenek miedzi (I) wodorotlenek chromu (II) , wodorotlenek cyny (II) , wodorotlenek cyny (IV) , wodorotlenek miedzi (II) , Wodorotlenek ołowiu (II) , wodorotlenek chromu (III) 8.określ wartościowość metalu w podanych wzorach wodorotlenków CsOH,Sr(OH)2,Fe(OH)2,Sn(OH)4,Lich,Cu(OH)2,Pb(OH)2,AI(OH)3 9.podaj nazwy wodorotlenków. AgOH , Zn(OH)2 , Ba(OH)2 , Ni(OH)3 ,RbOH , Bi(OH)3 , Fe(OH)3 , Mn(OH)2 10.ułóz równania reakcji następujących matali i tlenków metali z woda : Li , MgO , Ca, BaO, Na2O, K. Nazwij produkty tych reakcji chemicznych . 11.Spośród tlenków o podanych wzorach wybierz tylko te , które w reakcji z woda tworza zasady. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych . BaO , Cu2O , PbO , Na2O , SO3 , SrO , P4O10 , Rb2O,ZnO 12.Przyporządkuj nazwom systematycznym wodorotlenków oznaczonym cyframi odpowiednie nazwy zwyczajowe oznaczone literami . Wodorotlenek sodu 1. A. jego nazwa techniczna to potaż żrący lub potaż Wodorotlenek potasu2. kaustyczny wodorotlenek wapnia 3. B. jego nazwa techniczna to wapno palone wodorotlenek magnezu4. C.W przyrodzie występuje w postaci minerału brucytu wodorotlenek baru5. D.jego nasycony roztwór jest jest nazywany woda barytową E. jego nazwa techniczna to soda żrąca lub soda kaustyczna F.jego nazwa techniczna to wapno gaszone. 1-……. , 2-………. , 3 - ………… , 4 - ………….. , 5 - …………. 13.Zasady są to wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie . korzystając z tabelki rozpuszczalności , podaj dwa przykłady wodorotlenków słabo rozpuszczalnych w wodzie i dwa przykłady zasad. 14.Przeczytaj podane charakterystyki związków chemicznych . Odgadnij ich nazwy. a) cząsteczka tego wodorotlenku składa się z trzech atomów . Jest substancją barwy białej , o właściwościach higroskopijnych i silnie żrących. Wykorzystuje się ją między innymi do produkcji mydeł. Meta wchodzący w skład jej cząsteczki znajduje się w 3. okresie tablicy Mendelejewa. b) Jest najtańszym wodorotlenkiem i dlatego znalazł zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, między innymi w rolnictwie do odkwaszania gleby. Cząsteczka tego wodorotlenku składa się z pięciu atomów. Jego nasycony roztwór wodny służy do wykrywania tlenku węgla (IV). c) Cząsteczka tej zasady zbudowana jest z siedmiu atomów należących do trzech pierwiastków niemetalicznych . Powstaje w wyniku rozpuszczenia w wodzie pewnego gazu o ostrej, przenikliwej woni . Stosuje się go między innymi jako ciekły nawóz dobrze przyswajalny przez rośliny. d) Jest drobnokrystaliczną substancją stałą. Nie ma właściwości żrących. Stosuje się go między innymi do produkcji preparatów kosmetycznych. Cząsteczka tego wodorotlenku składa się z pięciu atomów. Metal wchodzący w skład jego cząsteczki ma 12 protonów w jądrze. 15. Rozwiąż logogryf , a nastepnie podaj wzór sumaryczny i nazwę systematyczną substancji będącej hasłem . 1. odczyn roztworów wodnych wodorotlenków . 8 liter. 2. Nazwa zasady , która powstaje podczas rozpuszczania gazowego amoniaku w wodzie . 7 liter 3.Wydziela się podczas reakcji metali 1. grupy układu okresowego z wodą. 5 litery. 4.Barwi się w roztworach zasad na malinowo. 14 liter. 5.Popularny wskaznik o barwie pomarańczowej. 13liter. 6.Związki chemiczne, które w rozworach wodnych przewodzą prąd elektryczny. 11 liter. 7.Roztwory wodne zasad przewodzą …….. elektryczny.4 litery. 8.CsOH to wzór wodorotlenku …………… . 4litery. 9.Nasycony roztwór wodorotlenku wapnia w wodzie to woda ……… . 6 liter. 16. Uzupełnij tabele . NAZWA WODOROTLENKU WZÓR SUMARYCZNY RÓWNANIE REAKCJI OTRZYMYWANIA a) NaOH b) AICI3 + 3 NaOH  AI(OH)3 +3 NaCI c) wodorotlenek wapnia d) Cu(OH)2 e) Cs2O+H2O2CsOH lub 2Cs +2H2O2CsOH +H2 f) Fe(OH)3
Answer
1.Oblicz stężenie molowe roztworu , jeśli 188 g chlorku magnezu Mg CI2 znajduje sie w 800 cm3 roztworu. 2.W 0, 4 dm3 roztworu znajduje sie 80 g siarczanu (VI) miedzi (II) CuSO4. Oblicz stężenie molowe tego roztworu. 3.Oblicz ile gramów kwasu siarkowego (VI)H2SO4 znajduje sie w 0,45 dm3 5- molowego roztworu. 4.. Oblicz , ile gramów azotonu (V) potasu KNO3 znajduje sie w 2 dm 3 0,2 - molowego9 roztworu. 5.Oblicz , ile moli i ile gramów kwasu azotowego (V) HNO3 znajduje sie w 0,1 dm 3 0,5 - molowego roztworu tego kwasu. 6.W 60 cm3 wody rozpuszczono 40 g wodorotlenku potasu KOH i otrzymano roztwór o gęstości 1,4 g/cm3 . Oblicz stężenie molowe roztworu. 7.Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 100g chlorku wapnia CaCI2 w 300g wody , jeżeli gęstość roztwou wynosi 1,23 g/cm3. 8.Oblicz stężenie molowe 10 - procentowego roztworu kwasu solnego HCI o gęstości 1,05 g/cm3. 9.Napisz wzory strukturalne podanych tlenków. tlenek siarki (IV) , tlenek azotonu (I) , tlenek węgla (II) , tlenek chloru (V) , tlenek siarki (VI) , tlenek chloru (VII) tlenek bromu (V) 10.Podaj nazwy tlenków. Cr2O3 , CrO3 , Cu2O, CuO , Fe2O3, N2O5 , FeO , SrO , Li2O, NiO ,Ni2O3 , SnO , PbO2,PbO, SO2 ,SO3 , N2O ,NO ,CI2O7 ,Bi2O5. 11.Określ wartościowość pierwiastków w tlenkach.SnO2,N2O,SiO2, NO,NO2 ,CI2O5 , ZnO ,Mn2O7,Ag2O,As2O3 ,CO , Br2O3 , As2O5 , PbO , MnO2 12.ułóż równania reakcji następujących pierwiastków chemicznych z tlenem :Na , Cu(I) , AI, C(IV),Ca,Pb(IV),Cu(II)(w nawiasie podano wartościowości pierwiastka w tlenku ).Podaj nazwy systematyczne otrzymanych tlenków. 13.Tlenki o podanych wzorach podziel na tlenki metali i tlenki niemetali. CO, PbO, CO2, N2O3, P4O10, BaO, Fe2O3, SO2, Cu2O, SO3, Na2O, CI2O, Ag2O, CrO3, Br2O5 14.Z tlenków o podanych wzorach wybierz te, które w reakcji z wodą tworzą kwasy. Napisz równania ich reakcji z wodą. SO2, PbO2, CO2, K2O, SO3, CuO, P4O10, N2O3, MnO2, N2O5, CO, BaO, CI2O7 15.Z tlenków metali o podanych wzorach wybierz tylko te, które reagują z wodą, tworząc zasady. Napisz równania ich reakcji z wodą. CuO, CaO, AI2O3, K2O, Li2O, Fe2O3, FeO, SrO, Cs2O, MnO2, Ag2O, NiO.
Answer
1.W 0,2 dm3 roztworu znajduje sie 1 mol substancji . Oblicz stężenie molowe roztworu. 2.W 100 cm3 roztworu rospuszczono 11,2 g chlorku wapnia CaCI2. oblicz stężenie molowe roztworu. 3. Oblicz stężenie molowe roztworu , jeśli 188 g chlorku magnezu Mg CI2 znajduje sie w 800 cm3 roztworu. 4. W 0, 4 dm3 roztworu znajduje sie 80 g siarczanu (VI) miedzi (II) CuSO4. Oblicz stężenie molowe tego roztworu. 5.Oblicz , ile moli wodorotlenku litu LiOH znajduje sie w 200 cm3 0, 1 - molowego roztworu. 6.Oblicz , ile gramów siarczanu (VI) sodu Na2SO4 znajduje sie w 300 cm3 2- molowego roztworu. 7.Oblicz ile gramów kwasu siarkowego (VI)H2SO4 znajduje sie w 0,45 dm3 5- molowego roztworu. 8. Oblicz , ile gramów azotonu (V) potasu KNO3 znajduje sie w 2 dm 3 0,2 - molowego9 roztworu. 9.Oblicz , ile moli i ile gramów kwasu azotowego (V) HNO3 znajduje sie w 0,1 dm 3 0,5 - molowego roztworu tego kwasu. 10.Oblisz ile decymentrów sześciennych 2- molowego roztworu węglanu potasu K2CO3 można sporządzić , mająć 69 g tej soli. 11.117g chlorku sodu NaCI rozpuszczono w 0,5 dm3 wody i otzrymano roztwór o gęstości 1,2 g/cm3 . Oblicz stężenie molowe roztworu. 12.W 60 cm3 wody rozpuszczono 40 g wodorotlenku potasu KOH i otrzymano roztwór o gęstości 1,4 g/cm3 . Oblicz stężenie molowe roztworu. 13. Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 100g chlorku wapnia CaCI2 w 300g wody , jeżeli gęstość roztwou wynosi 1,23 g/cm3. 14.Z 400 cm3 2 - molowego roztworu chlorku sodu NaCI odparowano 150 g wody. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu. 15. Do 200 cm3 2- molowego roztworu kwasu solnego HCI dodano 50 g wody. Jakie jest stężenie molowe otrzymanego roztworu? 16. Zmieszano dwa roztwory tej samej substancji : 50 cm3 3 - molowego roztworu i 0, 25 dm3 2- molowego roztworu. Jakie będzie stężenie molowe otrzymanego roztworu? 17. Zamieszczono ze sobą dwa roztwory chlorku potasu : 100 cm3 0,5- molowego z 400 cm3 roztworu drugiego i otrzymano roztwór o stężeniu 0,8 mol/dm3 . Jakie było stężenie molowe drugiego roztworu? 18.Oblicz jakie objętości roztworów : 10 - molowego i 2 - molowego kwasu siarkowego (VI) zmieszano ze sobą , jeśli otrzymano 0,4 dm3 4- molowego roztworu . 19. Oblicz stężenie molowe nasyconego roztworu azotanu(V) srebra(I) AgNO3 w temperaturze 10 C . rozpuszczalność AgNO3 w temperaturze 10 C wynosi 165g , a gęstość tego roztworu wynosi 1,94 g/cm3. 20.Oblicz stężenie molowe 30- procentowego wodnego roztworu amoniaku NH3 , wiedząc, że gęstość tego roztworu wynosi 0,89 g/cm3. 21.Oblicz stężenie molowe 10 - procentowego roztworu kwasu solnego HCI o gęstości 1,05 g/cm3.
Answer
1.Do kiszenia ogórków stosuje sie 8-procentowy roztwór soli kuchennej w wodzie . Oblicz ile wody należy odparować z 800g 5-procentowego roztworu soli , aby otrzymać zalewę do kiszenia ogórków. 2.w 400g wody rozpuszczono 50 g CaCI2*6H2O. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 3. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 100g FeCI3*6 H2O w 1 kg wody. 4.Oblicy ilu gramow Na2CO3(10H2O i ilu graów wody potrzeba do pryzgotowania 250 g 20 procentowego roztworu weglanu sodu Na2CO3. 5.Okresl co oznacza , ze stezenie procentowe roztworu wynosi Ł a)10% b)36% c)21,5% d)5,5% 6.Ile gramów wody i ile gramów soli glauberskiej Na2SO4 * 10 H2O należy przygotować , aby otrzymać 0,5 kg 10-procentowego roztworu? 7.Ile gramów Ca(NO3)2 * 4 H2O należy rozpuścić w 200g wody, aby otrzymać roztwór 5- procentowy ? 8. W 300g wody rozpuszczono Bal2 * 2 H2O i otrzymano roztwór 2- procentowy . Oblicz ile gramów Bal2* 2H2O rozpuszczono w tej ilości wody. 9. Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku baru BaCI2 w temperaturze 20 C , jeżeli jego rozpusczalność w tej temperaturze wynosi 35,7 g. 10.korzystając z wykresu rozpusczalności substancji , oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu NH4CI w temperaturze 80 C. 11. Oblicz rozpuszczalność chlorku sodu Na CI w temperaturze 50 C , jeżeli stężenie jego nasyconego roztworu w tej temperaturze wynosi 27%. 12.Do 800g nasyconego roztworu chlorku sodu NaCI w temperaturze 20 C dodano 200g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 13.Oblicz w jakim stosunku masowym należy zmieszać 63- procentowy roztwór kwasu azotowego (V) z 10- procentowym roztworem tego kwasu , aby otrzymć roztwór 30 - procentowy. 14. Oblicz , w jakim stosunku masowym należy zmieszać 45-procentowy roztwór kwasu siarkowego (VI) z wodą , aby otrzymać roztwór 10 - procentowy. 15. Oiblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 96-procentowy roztwór kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,84 g/cm3 z wodą , aby otrzymać roztwór 20 proccentowy . 16.Oblicz ile gramów wody i ile gramów 35- procentowego roztworu należy zmieszac , aby otrzymać 900g roztworu 20 -procentowego. 17.Oblicz do ilu gramów wody należy wlać 150g roztworu 30 procentowego , aby powstał roztwór o stężeniu 22, 5 % 18. zmieszano ze soba dwa roztwory tej samej substancji : 100g 2- procentowego roztworu i 50 g roztworu 0,5 procentowego . jakie jest stężenie procentowe powstałego w ten sposób roztworu? 19.DO naczynia zawierajacego 200g 4 -procentowego roztworu kwasu solnego dodano roztwór tego samego kwasu o innym stężeniu . Oblicz jakie było stężenie procentowe dodanego roztworu , jesli otrzymano 300g roztworu o stężeniu 5 % . 20.Oblicz jakie ilości roztworów : 10 - procentowego i 1-procentowego siarczanu (VI) miedzi (II) uczeń zmieszał w naczyniu , jesli otrzymał 900g 2 - procentowego roztworu.
Answer
1.do 2 kg 10- procentowegoroztworu soli dolano 0,5 dm 3 wody . Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 2. Z 200g 5-procentowego roztworu odparowano 75g wody . Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. 3. Jak sie zmieni stężenie procentowe roztworu , jeżeli z 0,5 kg 12-procentowego roztworu cukru odparowano 100 cm 3 wody ? wykonaj obliczenia. 4.Do 5 kg 5- procentowego roztworu cukru dodano 100 g cukru . Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu? 5.Do 60 g roztworu soli o stężeniu 12% dodano 20g tej soli .Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 6.W ilu gramach wody należy rozpuścic po 40 g kwasu octowego , aby otrzymać odpowiednio : 10-procentowy i 6- procentowy roztwór tego kwasu? wykonaj obliczenia. 7.Do kiszenia ogórków stosuje sie 8-procentowy roztwór soli kuchennej w wodzie . Oblicz ile wody należy odparować z 800g 5-procentowego roztworu soli , aby otrzymać zalewę do kiszenia ogórków. 8.Oblicz ile gramów kwasy siarkowego (VI) znajduje sie w 0,5 dm 3 roztworu o stężeniu 59,7 %. Gęstość tego roztworu wynosi 1,5 g/cm3 9.do 200cm3 roztworu o stężeniu 15% i gęstości 1,2 g/cm3 dodano 60 cm 3 wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 10.w 400g wody rozpuszczono 50 g CaCI2*6H2O. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 11. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 100g FeCI3*6 H2O w 1 kg wody. 12.Oblicy ilu gramow Na2CO3(10H2O i ilu graów wody potrzeba do pryzgotowania 250 g 20 procentowego roztworu weglanu sodu Na2CO3. 13.Okresl co oznacza , ze stezenie procentowe roztworu wynosi Ł a)10% b)36% c)21,5% d)5,5% 14.Ile gramów wody i ile gramów soli glauberskiej Na2SO4 * 10 H2O należy przygotować , aby otrzymać 0,5 kg 10-procentowego roztworu? 15.Ile gramów Ca(NO3)2 * 4 H2O należy rozpuścić w 200g wody, aby otrzymać roztwór 5- procentowy ?
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.