Featured Questions

1. Yang menyebabkan Islam mengalami perkembangan sangat pesat adalah sebagai berikut, kecuali …. a. menerjemahkan buku-buku asing yang sarat akan pengetahuan b. pentingnya taql³d agar kita disebut orang-orang yang setia c. meyakini bahwa al-Qur’ān itu pedoman hidup yang sangat dinamis d. mencari ilmu tidak cukup di negeri Arab saja, bisa ke negeri Cina e. semangat mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat manusia 2. Di bawah ini adalah tokoh-tokoh di bidang kedokteran, kecuali .… a. Harun al-Rasyid b. Jabir bin Hayyan c. Hurain bin Ishaq d. Thabib bin Qurra e. Ar Razi atau Razes 3. Cendekiawan muslim dalam bidang ilmu tafsir adalah. … a. Ibnu Athiyah al-Andalusy b. Imam Bukhori c. Imam Muslim d. Ibnu Majah e. Abu Daud 4. Di bawah ini yang tidak termasuk faktor penyebab kejayaan Islam pada masa lalu adalah .... a. semangat untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani yang penuh dengan ilmu pengetahuan b. semangat untuk mempertahankan keyakinan yang bersifat khurafat dan tahayul c. semangat untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan kejumudan d. semangat mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani e. semangat menulis dan menemukan ilmu-ilmu baru yang bisa dikembangkan 5. Karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanūn Fi aṭ-Ṭ³b dan Al-Syifā. Buku tersebut ditulis oleh .... a. Hamzah Fansuri b. Ibnu Sina c. Nuruddin Ar-Raniri d. Al-Farabi e. Al-Ghozali B. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan tepat! 1. Jelaskan periodisasi sejarah peradaban Islam yang kamu ketahui! 2. Mengapa umat Islam mengalami kemajuan yang sangat gemilang? Jelaskan faktor-faktor penyebabnya! 3. Sebutkan kemajuan apa saja yang dicapai pada masa Bani Umayyah! 4. Sebutkan kemajuan apa saja yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah! 5. Sebutkan tokoh-tokoh yang pernah berjasa dalam dunia pengetahuan yang hidup pada masa Bani Abbasiyah!
Answer
70 Point!!!!: 1.Sikap awal gerakan langkah biasa aktivitas gerak berirama adalah.. a.Berdiri tegak b.Berdiri istirahat c.Berdiri santai d.Berdiri rileks 2.Dibawah ini adalah bentuk langkah dalam aktivitas gerak berirama,kecuali... a.Langkah biasa b.Langkah ke belakang c.Langkah rapat d.Langkah keseimbangan 3.Sikap awal gerakan langkah rapat aktivitas gerak berirama adalah.. a.Berdiri rileks b.Berdiri istirahat c.Berdiri tegak d.Berdiri santai 4.Sikap awal gerakan langkah silang aktivitas gerak berirama... a.Berdiri tegak b.Berdiri rileks c.Anjur kanan d.Anjur kiri 5.Berdiri dgn sikap tegak,langkah kaki kiri ke depan dan kaki kanan menyusul melangkah ke depan merupakan gerakan langkah... a.Langkah biasa b.Langkah ke depan c.Langkah rapat d.Langkah keseimbangan 6.Berdiri dgn sikap tegak,langkahkan kakai kanan di depan kaki kiri,kemudian melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan merupakan gerakan langkah... a.Langkah biasa b.Langkah ke depan c.Langkah rapat d.Langkah keseimbangan 7.Berdiri dgn sikap tegak,langkahkan kaki kiri dan kedua lengan di samping badan dan langkahkan kaki kanan dan jatuhkan pada tumit merupakan gerakan langkah.... a.Langkah biasa b.Langkah ke belakang c.Langkah rapat d.Langkah keseimbangan 8.Sikap permulaan berdiri tegak,melangkah,kedua lengan lurus ke depan merupakan gerakan mengayunkan lengan... a.Satu lengan ke depan b.Satu lengan ke belakang c.Satu lengan ke samping d.Dua lengan ke depan dan belakang 9.Sikap permulaan berdiri tegak,ayunkan kedua lengan ke samping kanan merupakan gerakan mengayunkan lengan.... a.Satu lengan ke depan b.Satu lengan ke belakang c.Satu lengan ke samping d.Dua lengan ke depan dan belakang 10.Ayunkan kedua lengan ke belakang kemudian putar kedua lengan melalui bawah di samping badan merupakan gerakan mengayunkan lengan.... a.Satu lengan ke depan b.Satu lengan ke belakang c.Satu lengan ke samping d.Dua lengan ke depan dan belakang 'Jika ada yg menjawab pertapa dgn tepat saya jadikan yg terbaik"
Answer

Latest Questions

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 KUDO.TIPS - All rights reserved.