5. Uzupełnij tabelę : Lp. Opis Typ gleby 1. Są żyzne, jednak trudno się je uprawia ze względu na liczne odłamki skalne znajdujące się w poziomie próchniczym. Powstają na podłożu zbudowanym z wapieni lub gipsów. 2. Ich wysoka żyzność sprawia, że są często intensywnie wykorzystywane rolniczo. Występują w dolinach i deltach rzek, gdzie regularnie dochodzi do wezbrań, dzięki którym są akumulowane osady. 3. Mają słabo wykształconą warstwę próchniczą i dlatego z reguły wykorzystuje się je pod pastwiska. Występują na obszarach górskich we wszystkich strefach klimatycznych. 6. Zaznacz zestaw, w którym podano numery zdań zawierające prawdziwe informacje o procesach glebotwórczych: 1) W efekcie humifikacji powstaje składnik organiczny gleby odznaczający się jasnym zabarwieniem. 2) Bielicowanie, brunatnienie i płowienie to przykłady procesów, które są zależne od klimatu, szaty roślinnej oraz rodzaju podłoża skalnego. 3) Zachodzący w niektórych glebach stopniowy rozkład glinokrzemianów określa się mianem płowienia. 4) W wyniku bielicowania powstaje charakterystyczny, ciemny i bogaty w substancje odżywcze poziom wymywania. 5) W procesie brunatnienia są uwalniane żelazo i glin A. 1 i 2 B.2 i 3 C. 3 i 4 D.2 i 5 7. Co to jest urodzajność gleby ? 8. Co to jest żyzność gleby ? 9. Wymień czynniki wpływające na degradację gleby, wybierz jeden i go opisz. 10. Wymień sposoby ograniczania erozji gleb.
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.