June 2022 1 102 Report
Przetłumacz wyrazy w nawiasach stosując PAST SIMPLE i korzystając z następujących CZASOWNIKÓW REGULARNYCH: visit, love, watch, work, study, wash i NIEREGULARNYCH: come, in, give, tell, teach, go, buy, see, sell, get up, be (2x)
27. Jack (pojechał) witr her a to Glasgow yesterday.
28. His mother (nie sprzedała) her house yesterday.
29. When ( on dał) you this ring?
30. ( Czy on studiował) English when he was at university?
31. Who ( wszedł) a moment ago?
32. They ( nie pracowali) last Monday.
33. I (widziałem) the President of France yesterday.
34. I( umyłem się) after I ( wstałem).
35. Who(m) ( odwiedziliście) last night?

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.