March 2023 2 12 Report
potrzebuje na szybko daje naj

Jedną z odmian gry w szachy są szachy heksagonalne, Gra toczy się na szachownicy składającej się z 91 sześciokąt- nych pól w trzech kolorach: jasnym, ciemnym i pośred- nim (zwyczajowo są to odcienie brązu), przy czym jest 30 jasnych, 30 ciemnych pól, a pozostałe pola są koloru pośredniego. 3 1 Przyjmijmy, że krawędź każdego z sześciokątów tworzą cych tę szachownicę jest równa 2 cm. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zda- nie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.


Pola szachownicy w kolorach jasnym i ciemnym stanowią więcej niż 67% liczby wszystkich pól.


Pole całej szachownicy jest większe niż 819 cm²​

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.