May 2019 1 1 Report
4.perhatkeun ieu sempalan sajak di handap!

dina jeumpling peuting
ayat ayat alloh dihiberkeun
di leupaskeun tina jaruji iblis
mangsa diri eling

tolong jawab ya !
a. kira kira naon anu keur dilakukeun ku palaku dina sempalan sajak di luhur teh ?

b. kecap naon dina anu nuduhkeun yen palaku keur ngado'a

c. nuduhkeun gaya basa naon kecap dihiber-keun dina padalisan kadua ?

d. naon kira kira ma'na nu aya dina padalisan katilu?

jawab ya ! makasih

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 KUDO.TIPS - All rights reserved.