June 2023 0 6 Report
30. Perhatikan nama-nama sahifah berikut!
1) As-Sahifah as-Sadiqah
Sahifah Jabir bin Abdullah al-Anshariy
3) Al-Muwatta Imam Malik
4) Sahifah Samurah bin Jundab
5) As-Sahifah as-Sahihah
6) Sahifah Abdullah Ibnu Abbas
Dari kelima catatan hadis tersebut yang dapat digolongkan
sebagai catatan hadis pada masa Rasulullah saw adalah....
A. 1), 2), 3), dan 4)
B.
1), 2), 4), dan 6)
C.
2), 3), 4), dan 5)
D.
2), 3), 5), dan 6)
E. 3), 4), 5), dan 6)

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.