January 2023 2 8 Report
Cho phản ứng d+d -> He3 + n với Q = 3,26MeV. Hãy sử
dụng nguyên lý cân bằng chi tiết tìm spin của He3 ở trạng thái kích
thích, nếu tiết diện phản ứng quá trình này khi năng lượng của một dơtơron
là Td = 10MeV và dơtơron còn lại đứng yên bằng d(sigma1)/d(Omega), tiết diện của quá trình ngược lại là d(sigma2)/d(Omega) = 1,8

d(sigma1)/d(Omega) . Cho spin của dơtơron bằng 1, spin của neutron bằng 1/2. Giả
sử sau phản ứng hạt nhân He3 đứng yên.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.