2 weeks ago 1 27 Report
Wpisz litery, których brakuje. Uporządkuj informacje o Zamku
Królewskim w kolejności od najdawniejszych wydarzeń do dziś.
Powstanie m_rowanego grod_ nad Wisłą i ksią_ęcego zamku.
Zamek miejscem obrad Sejmu i uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Odbudowa zamku dzięki pieni_dzom zebranym w kraj_ i za granic_.
Zamek miejscem ważnych uroczystości pa_stwowych, lekcji
i warsztatów, siedzibą m_zeum.
P_eniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy i rozb_dowa zamku.
II wojna _wiatowa i wysadzenie zamku w powiet_e. ​.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2022 KUDO.TIPS - All rights reserved.